Svatodušní vigilie a biřmování

Svatodušní vigilie u sv. Gotharda

V předvečer Slavnosti Seslání Ducha svatého (Letnic), tedy v sobotu dne 7. června 2014 jste zváni do kostela sv. Gotharda na „Svatodušní vigilii“. Vigilie, která má obdobný charakter a průběh jako velikonoční vigilie začne ve 20.00 hodin před kostelem zapálením ohně a průvodem do kostela. Následuje mše svatá s obnovou biřmovacích závazků a skončí se krátkou adorací před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní.

 

Biřmování u svatého Gotharda

V neděli 15. června 2014 při mši svaté od 9.00 bude udílena svátost biřmování našim čtyřem biřmovancům. Mši svatou bude celebrovat a biřmování udílet pan biskup Karel Herbst. Prosíme o modlitby za naše biřmovance.