Křtiny, svatba, pohřeb...

KŘEST DÍTĚTE

„Nechte děti přicházet ke mně, nebraňte jim.“
(Mk 10,15)

 

 

Rodiče před Bohem a církví slibují: 

 • že dítě vychovají ve víře v Pána Ježíše
 •  že ho budou učit milovat Boha a bližního

Je třeba:

 • aby alespoň jeden rodič byl katolík
 • aby kmotr(a) byl(a) biřmován(a)
 • zkontaktovat kněze měsíc předem
 • (v nebezpečí brzké smrti dítěte ihned)
 • vykonat přípravu (několik sezení)

Průvodce obřadem svátosti křtu

 

KŘEST DOSPĚLÉHO

„Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky,
křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

(Mt 28,19)

Pokřtít se nechává ten, kdo uvěřil,
že Ježíš je Boží Syn
, který z lásky k nám
přišel na svět, zemřel a vstal z mrtvých.
Křtem se dotyčný stává součástí Božího lidu –
všech pokřtěných – církve.

Je třeba:

 • zkontaktovat kněze
 • vykonat přípravu (trvá 1-2 roky)
 • aby kmotr(a) byl(a) biřmován(a)

 

SVATBA

„...Slibuji ti věrnost v časech dobrých i zlých, ve zdraví i nemoci, v hojnosti i nedostatku. Chci tě milovat a ctít po celý svůj život...“
(z manželského slibu)

Snoubenci chtějí vstoupit do nerozlučitelného svazku a chtějí si slíbit úctu, lásku a věrnost.

Je třeba:

 • aby alespoň jeden snoubenec byl pokřtěn v katolické církvi nebo byl katechumenem
 • zkontaktovat kněze min. tři měsíce předem
 • vykonat přípravu (několik sezení)
   

 POHŘEB

„Je třeba prokázat našemu zemřelému poslední službu lásky, rozloučit se s ním a odevzdat ho Pánu Bohu.“
(modlitba při pohřbu)

Pohřeb může být v kostele (se mší nebo bez ní) s následným uložením do hrobu nebo uložením urny. Je též možné rozloučení v obřadní síni nebo v krematoriu.

Je třeba:

 • co nejdříve, ještě před vytištěním parte, kontaktovat kněze a dohodnout se na datu, hodině a místě pohřbu (i přes obecné mínění není pravdou, že kněz má stále čas, protože nic nedělá!)

 

BIŘMOVÁNÍ

„Přijmi pečeť Ducha svatého.“ (svátostná formule)

Svátost biřmování dokončuje to, co započal křest. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za svědectví, které vydává svému okolí.

K biřmování se může připravovat každý, kdo dosáhl užívání rozumu (cca 7-8 let). Obvyklejší spodní hranice však bývá minimálně 15 let. Horní věková hranice neexistuje!!!

Je třeba:

 • zkontaktovat kněze
 • vykonat přípravu

 

NEMOCNÍ

„...byl jsem nemocen,
a navštívili jste mě...“

(Mt 25)

Pokud víte o nemocném, který již nemůže docházet mezi nás, kontaktujte kněze. Nebojte s též se svými nemocnými hovořit o věcech víry a nabídněte jim možnost návštěvy kněze.

 

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

„Je někdo z vás nemocný? Ať si zavolá představené církevní obce a ti ať se nad ním modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně.“
(Jak 5,14)

 • Uděluje se „těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.“
 • Tato svátost posiluje nemocného milostí Ducha Svatého.
 • Přijetí této svátosti neznamená automaticky, že dotyčný musí co nejdříve umřít (nejedná se tedy vždy o pomazání „poslední“)!

 

SVÁTOST SMÍŘENÍ (ZPOVĚĎ)

„Bůh, Otec veškerého milosrdenství,
smrtí a vzkříšením svého Syna smířil se sebou celý svět a na odpuštění hříchů dal svého Svatého Ducha.
Ať ti skrze tuto službu církve odpustí hříchy a naplní tě pokojem...“

(z modlitby rozhřešení)

 • Při zpovědi se smiřujeme s Bohem a druhými.
 • Na základě slibu daného samotným Pánem Ježíšem jsou nám odpuštěny hříchy. (Neodpouští je kněz, ale Bůh prostřednictvím kněze.)
 • Neodkládejte toto smíření!!!


Zpovídá se vždy půl hodiny přede mší nebo po domluvě s knězem i v jiný čas.

Nahoru