Příprava na svátost biřmování

Od prosince 2013 začne pro zájemce příprava na biřmování, které bude udíleno při mši svaté v neděli 15.6.2014 v kostele sv. Gotharda v Praze-Bubenči panem biskupem Karlem Herbstem. Příprava bude probíhat každé  úterý od 19.00 na faře u kostela sv. Gotharda, Krupkovo nám. 6, Praha 6-Bubeneč.

Zájermci se mohou nahlásit v sakristii kostela sv. Antonína či sv. Gotharda či přímo u P. Michala Kimáka (mobil: 721 341 043, e-mail: kimakm@seznam.cz).

 

Svátost biřmování může a má přijmout každý pokřtěný, který ji dosud nepřijal. Protože křest, biřmování a eucharistie tvoří jednotný celek, „věřící jsou povinni přijmout tuto svátost ve vhodnou dobu“; bez biřmování a eucharistie je totiž svátost křtu jistě platná, ale uvedení do křesťanského života zůstane nedokončené.

Katechismus Katolické církve