Popeleční středa

Na popeleční středu 6. března bude udílen popelec při mši sv. v 7.30 a v 18 hodin. Tímto dnem začíná postní doba. Je to zároveň den přísného postu (tj. půst újmy - člověk se smí najíst do syta pouze jednou za den - a půst od masa).

Popelec* je označení popelem na čele. Jde o znamení kajícnosti, které je v církvi zachováno až do dnešní doby. Symbolicky se tak zdůrazňuje stav hříšného člověka, který vyznává před Bohem svůj hřích, vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit a je veden nadějí, že mu Bůh odpustí.

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, jehož smyslem je duchovní očista člověka. Začátek postního období byl
v 6. či 7. století přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, protože neděle není chápána jako postní den. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec). Přijetí popelce je znamením pokání převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dneška.

__________________

* jedna ze svátostin udělovaná Církví. „Svátostiny jsou posvátná znamení napodobující určitým způsobem svátosti, jimiž se naznačují účinky, zvláště duchovní, a získávají se na přímluvu církve.“ 1166 CIC/1983