Modlitba za vláhu

 

V obdobích závažného sucha, které se stále častěji opakuje, vyzýváme k modlitbám za vláhu. Na podnět z řad věřících zveřejňujeme text modlitby, kterou je možné užít. V modlitbě je zahrnuta část Sluneční písně sv. Františka v překladu P. Karla Dostála-Lutinova a část Modlitby za naši Zemi z encykliky „Laudato si“ papeže Františka. Závěr tvoří 12. verš 9. kapitoly knihy Júdit.

 

 

 

 

 

Motto (Žl 135,5-7)

Vždyť já vím: velký je Hospodin
a náš Pán je nade všemi bohy.
Cokoli chce Hospodin, činí na nebi i na zemi,
v moři i ve všech hlubinách vod.
Přivádí mraky od končin země,
blesky vyvolává déšť,
ze svých komor vyvádí větry.

________________________________________________

Ze Sluneční písně sv. Františka

Nejvyšší, všemohoucí a dobrý Pane můj!
Jen Tvá je chvála vroucí a každý dík je Tvůj.
Ba člověk není hoden, by Tebe jmenoval,
však dovol, abych Tvými dary Tě zbožňoval.

Zvlášť Sluncem, bratrem krásným,
jenž přináší nám den,
halí se pláštěm řasným
jsa Tobě podoben.

I Lunou, sestrou tichou,
jež září na náš sen,
hvězdami, jež jdou za ní,
buď, Otče, veleben!

Buď chválen sestrou vodou,
jež je tak stydlivá,
tak pokorná a vzácná
a všechněm prospívá.

Buď chválen bratrem ohněm,
jenž plaší černou noc
a radostně nám září
a chvátá na pomoc.

Buď chválen matkou Zemí,
jež nosí, živí nás,
a rodí těžké plody
i květy zářných krás.

________________________________________________

Z encykliky „Laudato si“ papeže Františka

Náš Pane, chtěli bychom se připojit k této chvále,
kterou vyzpíval svatý František.
Jak tě ale může chválit slunce, když spaluje, 
voda, která ztrácí průzračnost a v přívalech přináší zkázu namísto života, 
jak tě může chválit oheň změněný v ničivý požár, 
a vyprahlá země? Pohled na ni nás naplňuje sklíčeností. 

Vyznáváme, že nejsme dobrými správci tvého stvoření, 
když přírodu víc drancujeme, než abychom ji chránili, 
a rozséváme znečištění a zkázu namísto krásy. 
Odpusť nám a obměkči srdce těch, kdo hledají jen svůj prospěch 
na úkor přírody a na úkor chudých. 

Prosíme o dar vláhy pro naši zem a pro nás o sílu tvé lásky
abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, 
abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili. 

________________________________________________

Ano, Bože našich otců a Bože dědictví Izraele, Panovníku nebe a země,
Stvořiteli vod, Králi všeho svého stvoření, vyslyš naši modlitbu!
  (Judit, 9, 12)

 AMEN. 

Zdroj: apha.cz