List Jeho Svatosti papeže Františka věřícím pro květen roku 2020

Bratři a sestry,

dovolím si přispět ještě krátkou zprávou. Na sociálních sítích mě dnes zastihl aktuální dopis nám věřícím od papeže Františka. Text reflektuje mariánský měsíc květen v perspektivě pandemie. Je to modlitba i prosba o modlitbu. Pozvání ke společné duchovní cestě, kterou je možné kráčet v kruhu rodiny i zcela sám...

Přikládám rychlý a doufám, že ne příliš nepřesný překlad textu pro ty, kdo by se chtěli připojit. Pro pořádek a referenci je tu i odkaz na originál(y):  https://www.vatican.va/content/francesco/en/letters/2020/documents/papa-francesco_20200425_lettera-mesedimaggio.html 

Za případné překlepy se omlouvám.

Přeji požehnaný večer, dobro, pokoj a zdraví
Tomáš Šponar

List Jeho Svatosti papeže Františka věřícím pro květen roku 2020

Drazí bratři a sestry,
Blíží se květen, čas, kdy Boží lid s obzvláštní intenzitou vyjadřuje svou lásku a oddanost blahoslavené Panně Marii. Je tradicí v tomto měsíci modlit se růženec doma v kruhu rodiny. Omezení způsobená pandemií nás přiměla o to více  oceňovat tento "rodinný" rozměr také z duchovního hlediska.

Z tohoto důvodu chci povzbudit všechny, aby znovu objevili krásu domácí modlitby růžence v květnu. Je možné ji prožívat buď ve skupině nebo i jednotlivě. Můžete se rozhodnout na základě své vlastní situace a využít obě možnosti co nejlépe. Klíčem k tomu, jak to provést, je vždy prostota. A také na internetu je snadné najít dobré vzory modlitby vhodné k následování.

Také já nabízím dvě modlitby k Panně Marii, které můžete připojit na konec růžence a které se já sám v květnu budu modlit v duchovní jednotě s vámi se všemi. Připojuji je k tomuto dopisu, aby byly dostupné všem.

Drazí bratři a sestry, rozjímání o Kristově tváři skrze srdce Mariino, skrze naší Matku nás ještě více sjednotí coby duchovní rodinu a pomůže nám překonat tento čas zkoušky. Svěřuji vás všechny svým modlitbám, zejména ty, kteří nejvíce trpí, a prosím vás, modlete se za mne. Děkuji vám a s velkou náklonností posílám své požehnání.

Řím, Bazilika sv. Jana v Lateráně, 25. dubna 2020
Svátek sv. Marka Evangelisty

 

První modlitba k Panně Marii
 
Ó Maria,
ty záříš vždycky na naší cestě
jako znamení spásy a naděje.
Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
která jsi pod křížem,
byla spojena s Ježíšovým utrpením,
a vytrvala ve víře.

"Spáso římského lidu",
ty víš, čeho nám zapotřebí,
a jsme si jisti, že se postaráš,
aby se jako v Káni Galilejské,
mohla navrátit radost a oslavy
po tomto čase zkoušek.

Pomoz nám, Matko Božské lásky,
abychom se připodobnili vůli Otce
a učinili to, co nám říká Ježíš.
Protože vzal na sebe naše utrpení,
a obtížil se našimi bolestmi,
aby nás přivést nás skrze kříž
přivedl k slávě vzkříšení. Amen.


Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!
Paní naše,
prostřednice naše,
orodovnice naše,
u Syna nám smilování vypros,
Synu svému nás doporuč,
k Synu svému nás doprovoď.


Druhá modlitba k Panně Marii

"Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko."V této tragické situaci, kdy je celý svět obětí utrpení a úzkosti, se utíkáme k tobě, Matce Boží a naší Matce, a hledáme útočiště pod tvou ochranou.

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči uprostřed této pandemie koronaviru. Utěš ty, kteří jsou rozrušeni a truchlí nad svými blízkými, jenž zesnuli a jsou někdy pohřbíváni způsobem, který je hluboce zarmucující.

Buď na blízku těm, kteří se obávají o své nemocné blízké a nemohou jim být s nimi, aby se tak zabránilo šíření choroby. Naplň nadějí všechny, kteří jsou znepokojeni nejistou budoucností a dopady na ekonomiku i zaměstnanost.

Matko Boží a Matko naše, modli se za nás k Bohu Otci Milosrdenství, aby toto velké utrpení mohlo skončit a aby nám znovu vzešla naděje a mír. Pros svého Božského Syna, jako jsi to učinila v Káni, aby rodiny nemocných a obětí našly útěchu a aby se jejich srdce otevřela důvěře a víře.

Chraň lékaře, zdravotní sestry, ošetřovatele a dobrovolníky, kteří jsou v první linii stavu nouze a riskují své životy, aby zachránili ostatní. Podpoř jejich hrdinské úsilí a dej jim sílu, velkodušnost i trvalé zdraví.

Buď nablízku i těm, kteří pomáhají nemocným dnem i nocí. I kněžím, kteří se ve svém pastoračním úsilí a věrnosti evangeliu snaží pomáhat a podporovat každého.

Blahoslavená Panno, rozjasni mysl mužů a žen zabývajících se vědeckým výzkumem, aby našli účinné řešení, jak tento virus porazit.

Podpoř vůdce národů, aby moudrostí, starostlivostí a velkorysostí přispěli na pomoci těm, kdo postrádají základní životní potřeby, a aby byli s to navrhnout sociální a ekonomická řešení inspirovaná prozíravostí a solidaritou.

Nejsvětější Maria, pohni naším svědomím, aby obrovské prostředky investované do vývoje a skladování zbraní byly použity na podporu efektivního výzkumu jak zabránit tomu, aby se podobné tragédie v budoucnu neobjevily.

Milovaná Matko, pomoz nám uvědomit si, že jsme všichni členové jedné velké rodiny a rozpoznat pouto, které nás spojuje, abychom v duchu bratrství a solidarity mohli pomoci zmírnit nesčetné případy chudoby a nedostatku. Učiň nás silnými ve víře, vytrvalými ve službě a v neustálé modlitbě.

Maria, Útěcho potřebných obejmi všechny své děti v nouzi a modli se, aby Bůh podal svou všemohoucí pomocnou ruku a osvobodil nás od této strašné pandemie, aby život mohl poklidně obnovit svůj normální běh.

Ty, která záříš na naší cestě jako znamení spásy a naděje, svěřujeme se pod tvou ochranu, ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria.

Amen.