Co je nového na podzim 2013

Dovolte, vážení farníci, abych vás v krátkosti informoval o farnosti u kostela svatého Gotharda v Praze–Bubenči. Jak možná někteří víte,
od 1. července tohoto roku přestala být tato farnost spravována excurrendo z antonínské farnosti. Jinak řečeno, není už spravována duchovní správou od svatého Antonína a má tudíž svoji vlastní duchovní správu. Na chodu obou farností, až na malé výjimky, se to v podstatě nijak výrazněji neprojeví.

Nyní k některým aktivitám farnosti v oblasti duchovní. Mše svaté jsou u sv. Gotharda v následujícím pořádku: V pondělí mše svatá není, v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek jsou mše svaté vždy od 17.30 hodin (kromě července a srpna, kdy mše svaté ve všední dny nejsou). Mimo to se při mši svaté v úterý modlíme modlitbu večerních chval (breviář). Nově od října tohoto roku byla zavedena mše svatá v sobotu od 8.00 hodin. Mše svatá v neděli je vždy od 9.00 hodin (v červenci a srpnu od 8.30) a o první neděli v měsíci je po nedělní mši v prostorách fary malé pohoštění (tzv. „Farní kafe“).

Co se týče dalších, mimoliturgických aktivit, tak bych především zdůraznil možnost i pro vás navštěvovat hodiny „Setkání nad Katechismem katolické víry“, které probíhají vždy 2. a 4. pátek v měsíci od 18.30 na faře u Gotharda. Najde se zde i malé občerstvení. Dále probíhá dlouhodobější příprava pro ty, kteří by  o velikonocích příštího roku (resp. později) chtěli přijmout svátost křtu (tzv. katechumenát). Katechumeni se budou scházet každý čtvrtek na faře od 18.30, resp. v jiný možný termín dle osobní domluvy.

A především bych zdůraznil zahájení kursů přípravy na přijetí svátosti biřmování. Kursy budou probíhat každé úterý od 19.00 hodin na faře u Gotharda a první setkání se plánuje již počátkem letošního prosince. Samotné biřmování bude u svatého Gotharda v neděli 15.6.2014 při mši svaté v 9.00h. Celebrovat a také biřmovat bude pan biskup Karel Herbst. Pokud má tedy někdo z Vás zájem o přijetí této svátosti, resp. o někom z vašeho okolí víte, nechť se do konce listopadu přihlásí. Přihlásit se je možno v sakristii kostela sv. Gotharda a sv. Antonína, či přímo na mé mobilní číslo: 721 341 043, resp. na e-mail: kimakm@seznam.cz. Podotýkám, že kursů se mohou zúčastnit i ti, kteří nepatří kmenově do farnosti   sv. Gotharda či Antonína.

O dalších mimořádných akcích budete samozřejmě informováni. Těším se na shledání s Vámi a vyprošuji krásné, již skoro „dušičkové“ dny.  

            P. Michal Kimák, administrátor farnosti