Rosu dejte, ó nebesa, oblaka dštěte spravedlivého!

V kostelíku svatého Klimenta se v úterý 29.listopadu rozezněly rorátní zpěvy v podání skupiny Ritornello vedené panem Michaelem Pospíšilem (lat.: Praetorius).  Každý z návštěvníků dostal do ruky zpěvníček, který byl celý a beze zbytku přezpíván! V dobovém kostýmu účinkující nechali prostor i na duchovní slovo z proroka Izaiáše o neutěšeném stavu práva před očekáváním Vykupitele. Aktuální i v našem adventním čekání. Velmi sympatické je vždy upozornění pana Pospíšila, že koledy patří až k 25.prosinci! Poklad starobylých rorátních zpěvů nám byl předán v dobové podobě, zbaven tak  veškerých vylepšování pozdějších. Moji radost způsobilo, že kostelík byl zaplněn do posledního místečka těmi, kdož jinak bohoslužby pravidelné navštěvovati neráčí. Pane Pospíšile, díky a budiž od dobroty té k nám opět někdy pozván panem Magistrem umění Pšeničkou zavítati! Na snímku i dobové nástroje, provázející zpěv: varhanní pozitiv, violoncello, housle. Dále zazněly: cink, šalmaj, barokní klarinet.

    Jiří Beran, jáhen